Amsteldijk Noord 78

AMSTELVEEN
1183 TE Nederland €3.500.000 kosten koper
koopsom
Foto's →
Omschrijving →
Kenmerken →
Kaart →
← Terug naar overzicht

Amsteldijk Noord 78 Future proof Green House

Deze onder architectuur gebouwde villa met lift is vrij recent gebouwd. Duurzaamheid is troef.
Je leeft met de seizoenen mee. Zomer en winterhuis midden in de natuur.
Het uitzicht over de Amstel is spectaculair of u nu naar links of naar rechts kijkt. In dit huis aan de Amsteldijk Noord 78 geniet u van een weids vergezicht over de Amstel aan de voorzijde, met een prachtig uitzicht aan de achterzijde over het polderlandschap van de Middenpolder (natuurgebied).

Wonen én werken in Amsterdam en omstreken op fietsafstand van de Zuidas, is het combineren van de voordelen van een landelijke gemeente met die van een wereldstad. Waar ter wereld vindt u op luttele minuten afstand de combinatie van vliegverbindingen met alle delen van de wereld, aanwezigheid van het internationale bedrijfsleven en cultureel aanbod op topniveau en toch de mogelijkheid om thuis te genieten van de rust en de stilte van een groen agrarisch gebied, een uniek weidevogelgebied, het Amstelland. Dat reikt met het open polderland en de blauwe linten van de Amstel, de Waver en de Bullewijk als een groene scheg tot ver in de stad.

De half vrijstaande villa aan de Amsteldijk Noord 78 bestaat uit een kelder en drie woonlagen: begane grond (75 m²), eerste verdieping (78 m²) en tweede verdieping (53 m²) met entresol (7 m²) en een bijgebouw (51 m²). Alle verdiepingen (en het bijgebouw) bieden veel comfort en zijn vrij in te delen. De binnenwanden zijn niet dragend dus vrij eenvoudig te wijzigen. Een huislift verbindt de woonlagen.

Een opmerkelijk detail: de combinatie van daglicht dat via het glazen open trappenhuis tot de begane grond valt, met de lichtinval door kamerhoge schuifpuien op elke verdieping, zorgt voor een zee van licht. Tezamen met de hoge plafonds geeft dit een prettig gevoel van ruimte.

De mogelijkheid voor aanleg van een steiger aan de Amstel bestaat.
Het op het zuiden georiënteerde bijgebouw aan de Amsteldijk Noord 78 heeft een woonfunctie en is aangesloten op riool, waterleiding en elektra en is voorzien van zonnepanelen. Ook voorzien van een keuken (pantry) fraai afgetimmerde hoge kasten en een hoogslaperbed.

Het installatieniveau is hoogwaardig en bestaat uit: zestig zonnepanelen, vloerverwarming in alle ruimten, warmtepomp, balansventilatie, WTW-units (warmte terugwin installatie) en hoog geïsoleerde wanden en glasvlakken. Met een EPC van ±0,32 hebt u een vrijwel energie neutrale woning, die uitstekend is voorbereid op de toekomst. Het is een zeer energie zuinige villa.

Wonen én werken in Amsterdam en omstreken, is het combineren van de voordelen van een landelijke gemeente met die van een wereldstad. Waar ter wereld vindt u op luttele minuten afstand de combinatie van vliegverbindingen met alle delen van de wereld, aanwezigheid van het internationale bedrijfsleven en cultureel aanbod op topniveau en toch de mogelijkheid om thuis te genieten van de rust en de stilte van een groen agrarisch gebied, een uniek weidevogelgebied, het Amstelland. Dat reikt met het open polderland en de blauwe linten van de Amstel, de Waver en de Bullewijk als een groene scheg tot ver in de stad.

De geveloriëntatie is zodanig dat de voorgevel pal Oost ligt (Amstelzijde). De voor- en achtergevel bestaat voor een belangrijk deel uit glaspuien van hoge kwaliteit, evenals een deel van de noordgevel. De voorziene bouwkundige kwaliteit is hoog: hoge isolatiewaarde van dichte en transparante geveldelen en dak, vergaande kierdichting, glas met een lage U-waarde.

Riolering
De aansluiting op het gezamenlijke rioolpompstation van Waternet is voorzien. De hemelwaterafvoeren zijn afwaterend op de sloot.

Terras
Het terras aan de westzijde van de woning is onderheid.

Verhardingen en tuinaanleg
Het terrein is aangevuld tot het peil bij de zijdeur.

Fundering
Er is een fundering aangebracht onder hoofdgebouw, bijgebouw en terras van betonnen prefab palen.

Draagconstructie
De draagconstructie is een staalconstructie van kokers en warmgewalste profielen, behoudens de gewapend betonnen grondkerende muren aan de dijkzijde. De vloeren zijn van staalplaatbeton.

Woningscheidende wanden
De woningen zijn geheel losstaand geconstrueerd om contactgeluid te elimineren. De scheidingswand bestaat uit twee niet gekoppelde wanden van elk 150 mm dikke sandwichpanelen met een spouw van 100 mm. Extreem goede isolatie en brandscheiding.

Buitenwanden
De gesloten buitenwanden en daken zijn van 150 mm dikke sandwichpanelen met steenwol kernmateriaal (brandwerend meer dan 90 minuten), bekleed met 1mm. dikke gecoate en verzinkte staalplaat. Hoge isolatie waarde en lage thermische inertie. Aan de binnenzijde bekleed met gestucte gipsplaat. De buitenzijde is bekleed met topkwaliteit inlands ongeschaafd en geïmpregneerd Amerikaans eiken delen.

Gevelpuien
De ramen en deuren in de gevels zijn van bijzondere kwaliteit. In het hoofdgebouw fabricaat Vitrocsa, Janssen en Alcoa. In de bijgebouwen Alcoa. Glas volgens veiligheidsvoorschriften en HR++ isolatiewaarde voor comfort en energiebesparing. Aan de voorzijde balkons op de hogere vloeren met glazen balustrades, achter doorval bescherming.

Energiebesparing en ventilatie
De woning voldoet ruimschoots aan de energienormering volgens het bouwbesluit. De EPC eis voor woningen is 0,4 en de waarde voor deze woning is ±0,32. Dit is bereikt door goede isolatie en luchtdichting, PV zonnepanelen op het dak en een warmtepomp, vloerverwarming/koeling, ventilatie met warmteterugwinning, etc. Ook natuurlijke ventilatie is aanwezig. Het bijgebouw wordt geventileerd door middel van natuurlijke ventilatie en is voorzien van een warmtepompboiler van 100l.

Zonnecollectoren
Op de zuidzijden van de hellende daken zijn de PV cellen geplaatst. Daarmee is het netto elektraverbruik van de woning aanzienlijk beperkt. Door een slimme meter is het surplus teruggeleverd. De zonnecollectoren drijven allereerst de warmtepomp aan.

Trappen, overloop, balkons
De constructie van de trappen, overloop en balkons is in staal uitgevoerd. Bekleding van de trappen door koper.

Lift
Er is een spindellift aanwezig.

Vloerverwarming
Voor de vloerverwarming wordt warmte opgewekt door een warmtepomp. Met dezelfde pomp kan in de zomer warmte uit de woning worden afgevoerd. Voor de verwarming is gekozen voor laag temperatuur vloerverwarming, voor de regelbaarheid en bedrijfstijden onder te verdelen in meerdere groepen.

Aardgas
Een aardgasaansluiting is voorzien als aanvulling op de warmwater voorziening en aansluitmogelijkheid bij haard en keuken.

Ventilatievoorziening
De ventilatie voor de woning bestaat uit een dubbele gebalanceerde toevoer- en afvoerventilatie met elektrisch aangedreven ventilatoren. Tussen de toe- en afvoerluchtstroom is een warmtewisselaar geplaatst, waardoor de aangezogen verse lucht voorverwarmd in de woning kan worden gebracht. Een tochtvrije inblaas is gerealiseerd door een juiste keuze van soort en plaats van de toevoerroosters.
Om bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld na een warme zomerdag of een feestje, snel meer warmte af te voeren en verse lucht toe te laten, zijn te openen geveldelen en het afvoerrooster in de dakverdieping benut. Het bijgebouw wordt geventileerd door middel van natuurlijke ventilatie.

Warmtepomp
Voor de warmteopwekking is een elektrisch aangedreven warmtepomp (WP) voorzien, die warmte onttrekt aan de buitenlucht en transformeert naar het hogere, voor vloerverwarming en warmwater geschikte, temperatuurniveau. De vloerverwarming is waterzijdig gevoed door de WP. Met dezelfde warmtepomp kan in zomerbedrijf warmte uit de woning worden afgevoerd. Voor ruimtekoeling is geen additionele koelmachine voorzien; alleen de WP in zomerbedrijf is voor ruimtekoeling beschikbaar.

Warm water
Een afzonderlijk gasgestookte warmwater boiler van 120l zorgt voor warm tapwater naar de sanitaire toestellen in huis. De netto warmteconsumptie van de douche is zoveel mogelijk beperkt door toepassing van warmte terugwinsystemen op het gebruikte douchewater.

Plafonds
Gestucte gipsplaat.

Electra
Alle basis voorzieningen voor een NEN 1010 conforme installatie zijn aangebracht.

Amsteldijk North 78 Future proof Green House

This architect-designed villa with elevator was built quite recently. Sustainability is an asset.
You live with the seasons. Summer and winter house in the middle of nature.
The view over the Amstel is spectacular whether you look to the left or to the right. In this house at Amsteldijk Noord 78 you can enjoy a panoramic view of the Amstel at the front, with a beautiful view at the rear over the polder landscape of the Middenpolder (nature area).

Living and working in Amsterdam and the surrounding area within cycling distance of the Zuidas is combining the advantages of a rural municipality with those of a metropolis. Where in the world can you find the combination of flight connections to all parts of the world, the presence of international business and top-level cultural offerings within a few minutes distance, and yet the opportunity to enjoy the peace and tranquility of a green agricultural area at home, a unique meadow bird area, the Amstelland. With the open polder land and the blue ribbons of the Amstel, the Waver and the Bullewijk, this extends like a green skeg far into the city.

The semi-detached villa at Amsteldijk Noord 78 consists of a basement and three floors: ground floor (75 m²), first floor (78 m²) and second floor (53 m²) with mezzanine (7 m²) and an outbuilding (51 m²). . All floors (and the annex) offer a lot of comfort and can be freely arranged. The inner walls are not load-bearing so quite easy to change. A home elevator connects the floors.

A remarkable detail: the combination of daylight that falls through the glass open staircase to the ground floor, with the light through floor-to-ceiling sliding doors on each floor, provides a sea of ????light. Together with the high ceilings, this gives a pleasant feeling of space.

There is the option of constructing a jetty on the Amstel.
The south-facing outbuilding at Amsteldijk Noord 78 has a residential function and is connected to sewerage, water supply and electricity and is equipped with solar panels. Also equipped with a kitchen (pantry) beautifully finished high cabinets and a loft bed.

The installation level is high-quality and consists of: sixty solar panels, underfloor heating in all rooms, heat pump, balanced ventilation, heat recovery units (heat recovery installation) and highly insulated walls and glass surfaces. With an EPC of ±0.32 you have an almost energy neutral home, which is excellently prepared for the future. It is a very energy efficient villa.

Living and working in Amsterdam and the surrounding area is combining the advantages of a rural municipality with those of a metropolis. Where in the world can you find the combination of flight connections to all parts of the world, the presence of international business and top-level cultural offerings within a few minutes distance, and yet the opportunity to enjoy the peace and tranquility of a green agricultural area at home, a unique meadow bird area, the Amstelland. With the open polder land and the blue ribbons of the Amstel, the Waver and the Bullewijk, this extends like a green skeg far into the city.

The facade orientation is such that the front facade is due east (Amstel side). The front and rear facades largely consist of high-quality glass fronts, as does part of the north facade. The planned architectural quality is high: high insulation value of closed and transparent facade parts and roof, extensive gap sealing, glass with a low U-value.

Sewage system
The connection to the joint sewage pumping station of Waternet is foreseen. The rainwater drains drain into the ditch.

Terrace
The terrace on the west side of the house is piled.

Paving and landscaping
The site has been replenished to the level at the side door.

Foundation
A foundation has been made under the main building, outbuilding and terrace of prefab concrete piles.

supporting construction
The supporting structure is a steel construction of tubes and hot-rolled profiles, except for the reinforced concrete retaining walls on the dike side. The floors are made of steel plate concrete.

House-dividing walls
The houses have been constructed completely independently to eliminate contact noise. The partition wall consists of two non-coupled walls of 150 mm thick sandwich panels each with a 100 mm cavity. Extremely good insulation and fire separation.

outer walls
The closed outer walls and roofs are made of 150 mm thick sandwich panels with rock wool core material (fire resistant more than 90 minutes), covered with 1 mm. thick coated and galvanized steel sheet. High insulation value and low thermal inertia. The interior is lined with plastered plasterboard. The outside is covered with top quality native unplaned and impregnated American oak parts.

facades
The windows and doors in the facades are of exceptional quality. Vitrocsa, Janssen and Alcoa manufacture in the main building. In the outbuildings Alcoa. Glass according to safety regulations and HR++ insulation value for comfort and energy savings. At the front balconies on the higher floors with glass balustrades, behind fall protection.

Energy saving and ventilation
The house more than meets the energy standards according to the Building Decree. The EPC requirement for homes is 0.4 and the value for this home is ±0.32. This is achieved through good insulation and airtightness, PV solar panels on the roof and a heat pump, underfloor heating/cooling, ventilation with heat recovery, etc. Natural ventilation is also present. The outbuilding is ventilated by means of natural ventilation and is equipped with a heat pump boiler of 100 l.

solar collectors
The PV cells are placed on the south sides of the sloping roofs. As a result, the net electricity consumption of the home is considerably limited. The surplus was returned by a smart meter. The solar collectors first drive the heat pump.

Stairs, landing, balconies
The construction of the stairs, landing and balconies is made of steel. Cladding of the stairs by copper.

Elevator
A spindle lift is available.

Underfloor heating
For underfloor heating, heat is generated by a heat pump. Heat can be removed from the home in the summer with the same pump. Low temperature underfloor heating has been chosen for heating, and can be divided into several groups for controllability and operating times.

natural gas
A natural gas connection is provided in addition to the hot water supply and connection option at the fireplace and kitchen.

Ventilation facility
The ventilation for the house consists of a double balanced supply and exhaust ventilation with electrically driven fans. A heat exchanger is placed between the supply and extract air flow, so that the fresh air drawn in can be brought into the home in a preheated manner. A draught-free inlet is achieved by choosing

Overdracht

 • Koopprijs
  €3.500.000 kosten koper
  Aanvaarding
  direct
  Aangeboden sinds
  7 maanden
  Status
  Beschikbaar

Bouw

Bouwvorm
bestaande bouw
Soort dak
lessenaardak
Soort woning:
herenhuis
Type woning
2-onder-1-kapwoning

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Woonoppervlakte
282m²
Inhoud
1.099m³
Perceeloppervlakte:
915m²

Indeling

Aantal kamers
8
Aantal slaapkamers
3
Voorzieningen wonen:
buitenzonwering, mechanische ventilatie, schuifpui, alarminstallatie, rookkanaal, airconditioning, lift, zonnecollectoren

Kadastrale gegevens

Aantal kamers:
8

Buitenruimte

Ligging
aan water, vrij uitzicht, open ligging, aan vaarwater, landelijk gelegen
Tuin
achtertuin, voortuin, tuin rondom, zonneterras

Bergruimte

Schuur/berging
vrijstaand hout